giovedì 17 gennaio 2019, Aggiornato alle 18:40
Home > CRONACA REGIONALE > Porcabros e traos in s’istatale 131. Duos intzidentes in pagas dies

Porcabros e traos in s’istatale 131. Duos intzidentes in pagas dies

Sostieni l'informazione libera e indipendente.
Supporta Cronache Nuoresi con una donazione.

Unu postale de s’Arst at triuladu unu tentòrgiu chi fiat in mesu de s’istrada, in s’istatale 131, ochiende·lu.

Est capitadu lunis in zona de Baulau: unu postale de s’Arst fiat torrende a su depòsitu de Aristanis cando at agatadu unu tentòrgiu in mesu de s’istrada. L’at triuladu e mortu e su postale at tentu dannu mannu, a su puntu chi s’est dèvidu firmare.

S’autista e sos passigeris mancu male non s’ant fatu nudda, ma est tocadu de cramare sa Politzia istradale de Aristanis, unu veterinàriu de s’Assl e sos Vìgiles de su Fogu chi nch’ant frantu sa carcassa.

Sa presèntzia de animales agrestes o iscapos in mesu de s’istrada no est una novidade in s’istatale 131 e 131 Dcn, e àtera borta est capitadu chi apant causadu finas carchi morte. Su mese coladu, a curtzu a Baulau, sas fortzas de s’òrdine aiant chircadu de individuare unu masone de bacas chi fiat ponende in perìgulu sos automobilistas, ma non bi sunt resèssidas.

Sàbadu note in sa 131 Dcn a curtzu a Bilartzi una màchina at triuladu e mortu unu porcabru. Fiat arribende un’àtera vetura chi l’at tamponada. Mancu male sos ocupantes no ant tentu dannu.

Gianfranca Piras

© Tutti i diritti riservati

Lascia un commento