giovedì 17 gennaio 2019, Aggiornato alle 18:40
Home > CRONACA, POLITICA E ATTUALITÀ > Augusto Bìssiri. S’inventore de sa televisione fiat sardu de Seui

Augusto Bìssiri. S’inventore de sa televisione fiat sardu de Seui

Sostieni l'informazione libera e indipendente.
Supporta Cronache Nuoresi con una donazione.
Uno dei progetti di Augusto Bissiri
Uno dei progetti di Augusto Bissiri

Fiat de ratza seuesa s’òmine chi at inventadu s’antenadu de sa televisione. Si naraiat Augusto Bìssiri, fiat nàschidu in Seui in su 1879 e in ie aiat fatu s’iscola elementare e mèdia. A pustis de sa làurea in Lege leada in Roma, in su 1900 s’est fatu a connòschere pro un’inventzione chi serbiat a evitare sos iscontros intre sos trenos.

Partidu a Amèrica in su 1905, in su 1906 at progetadu unu machinàriu chi resessiat a trasmìtere un’immàgine fotogràfica dae un’aposentu a s’àteru, ponende·li a nùmene “Live Picture Production”. In su 1927 est resèssidu a tele-trasmìtere unas cantas immàgines dae sa redatzione de su cuotidianu London Daily Mail de Londra a sa sede newyorkese de su New York Times. Su brevetu de su tubu catòdicu est istadu registradu dae Bìssiri su 7 de austu de su 1922.

A pustis de una vida dedicada a sa chirca iscientìfica, Bìssiri est mortu in Los Angeles in su 1968. A dies de oe si nd’at pèrdidu memòria, ma sa bidda de Seui no at ismentigadu su paesanu illustre suo e at intestadu a issu e a su frade Attilio su Litzeu Iscientìficu.

Gianfranca Piras

© Tutti i diritti riservati

Lascia un commento